16.9.13

Clips & Photo - G-Dragon X Saem Harakeke Cream CF (30s)

cr  the SAEM

via Soompi Bigbang